1.Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, składa pisemną wstępną deklarację przystąpienia do tego egzaminu dyrektorowi szkoły w terminie do 30 września 2021 r.

2. Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego 2022 r. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych).

3. W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej z dniem 7 lutego 2022 r. deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

4. Uczeń ma obowiązek podać w deklaracji dokładne dane teleadresowe umożliwiające stały, niezawodny z nim kontakt aż do terminu ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego.

5. Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z deklaracją do 30 września 2021 r. Dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2022 roku. Ostateczny termin złożenia tych dokumentów upływa 7 lutego 2022 r. Wyjątek stanowią uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym.

6. Do 10 lutego 2022 r. dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

7. Uczeń składa oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, tj. nie później niż do 15 lutego 2022 r.

8. Absolwent 4-letniego technikum, który w złożonej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazał przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, ale pomiędzy dniem złożenia deklaracji a 20 kwietnia 2022 r. uzyskał świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, może złożyć dyrektorowi szkoły pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Pisemną informację (załącznik 5b) należy złożyć nie później niż do 20 kwietnia 2022 r.

Harmonogram egzaminów w 2022 r. - E8_EM_Komunikat_o_harmonogramie_2022.pdf

Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2021/2022 - EM_Kom._o_dos._2022.pdf

Komunikat o przyborach w 2022 r.- E8_EM_Komunikat_o_przyborach_2022.pdf

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022- EM_2022_Informacja.pdf