Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2023/2024:

15 - 28 stycznia 2024 r.

dolnośląskie,
mazowieckie,
opolskie,
zachodniopomorskie

22 stycznia - 4 lutego 2024 r.

podlaskie,
warmińsko-mazurskie

29 stycznia -11 lutego 2024 r.

lubelskie,
łódzkie,
podkarpackie,
pomorskie,
śląskie

12 - 25 lutego 2024 r.

kujawsko-pomorskie,
lubuskie,
małopolskie,
świętokrzyskie,
wielkopolskie