Warunkiem koniecznym przyjęcia do technikum lub branżowej szkoły I stopnia jest:
1) posiadanie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydanego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184 oraz z 2017 r. poz. 60);
2) posiadanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe - wydanego zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy o kierujących pojazdami - dotyczy kandydatów do zawodu technik elektromobilności, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych.

Skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie w wytypowanych przychodniach można odebrać w sekretariacie uczniowskim w ZSM nr 1, w terminie:
od 13.05.2024 r. do 11.07.2024 r. w godz. 8:00 do 14:00

a w postepowaniu uzupełniającym w terminie:
od 17.07.2024 r. do 30.07.2024 r. w godz. 8:00 do 14:00

Wykaz placówek - przychodnie - badania

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 15 lipca 2024 r. do godz. 15:00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 1 sierpnia 2024 r. do godz. 15:00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 30 sierpnia 2024 r.