Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty cenowej na:

"Zaprojektowanie i uruchomienie strony internetowej oraz dostosowanie serwisu do standardów dostępności cyfrowej WCAG 2.1 zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zapewnieniu dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 848 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy"

Dokumentacja zamówienia znajduje się na stronie BIP ZSM1 -https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=161099